Pasūtītājs: AS Sadales Tīkls

Objekta Nr.8040 0,23kV tīkla likvidēšana un 10/0,4kV tīkla rekonstrukcija ar komercuzskaišu sakārtošanu Rīgā, Mēness ielas rajonā