Pasūtītajs: AS Latvenergo

Rīgas TEC-2 mehānisko iekārtu,  elektroiekārtu un kontrolmēriekārtu uzturēšanas remonts 2014. – 2015. gadā